Monday, 22 November 2010


, originally uploaded by Slightly Esoterik.

Shoredtich Street Portraits
November 2010

Hasselblad 500c/m
Zeiss 80mm 2.8
Kodak Portra 400VC

Friday, 12 November 2010

mod


mod, originally uploaded by Slightly Esoterik.

East London
November 2010

Hasselblad 500c/m
Zeiss 80mm 2.8
Kodak Portra 400VC

Wednesday, 10 November 2010


, originally uploaded by Slightly Esoterik.

Shoreditch Street Portraits
November 2010

Hasselblad 500c/m
Zeiss 80mm 2.8
Kodak Portra 400VC

Sunday, 7 November 2010

ghost


ghost, originally uploaded by Slightly Esoterik.

Shoreditch
November 2010

Mamiya Universal Press
Mamiya Sekor 100mm 2.8
Polaroid Polacolor 669 (Expired July 2003)